U3A Stilbaai
U3A STILBAAI

DOELWIT
Die doel van U3A Stilbaai is om die lewenskwaliteit van ouer mense, veral afgetredenes, te verbeter; ons bevorder die behoud van intellektuele kapasiteit deur middel van stimulerende leer- en onderrigprogramme en die sosiale kontak wat daarmee gepaard gaan.
» Kliek hier vir die agtergrond en geskiedenis van U3A.
OBJECTIVE
The objective of U3A Stilbaai is to improve the quality of life of people of mature age and to encourage the maintenance of intellectual capacity by facilitating the sharing of skills through stimulating programmes of learning and teaching and the social contacts derived therefrom.
» Click here for the background and history of U3A.

MAANDELIKSE VERGADERINGS
Op die laaste Maandagoggend van elke maand (behalwe Desember) hou ons 'n vergadering in Die Waenhuis by Jagersbosch. 'n Praatjie oor 'n interessante onderwerp word aangebied deur 'n kundige spreker.
Die praatjies is in Afrikaans en/of Engels (volgens die voorkeur van die spreker) en daar is gewoonlik 'n PowerPoint-voorlegging.
Die volgende praatjie is op 27 Mei. Dr Marietjie Strydom praat oor maatskaplike uitdagings in Stilbaai en omgewing en inisiatiewe om dit aan te spreek.
Die voorlopige program vir die volgende maande is soos volg. Die program kan op kort kennisgewing verander.
24 Junie Johan Viljoen: Die keldering van die USS Indianapolis.
29 Julie Deon Begemann: Insekkampioene.
Opsommings van al die vorige praatjies (sommige met video of skyfies) is op die "Maandelikse Praatjies" blad - kliek hier.
MONTHLY MEETINGS
On the last Monday of every month (excluding December) we have a meeting in Die Waenhuis at Jagersbosch. A talk on an interesting subject is presented by a knowledgeable speaker.
The talks are in English and/or Afrikaans (according to the speaker's preference) and there usually is a PowerPoint presentation.
The next talk will be on 27 May. Dr Marietjie Strydom will discuss social challenges in Stilbaai and surrounding areas and initiatives to address them.
The provisional programme for the following months is as follows. The programme may change at short notice.
24 June Johan Viljoen: The sinking of the USS Indianapolis.
29 July Deon Begemann: Insect champions.
Summaries of all previous talks (some with slides and video) are on the "Monthly Talks" page - click here.

NUWE LEDE
U3A Stilbaai verwelkom nuwe lede. Ledegeld is R30 per persoon per jaar. U kan aansluit deur kontant te betaal by 'n Maandelikse Vergadering (sien hierbo), of (verkieslik) elektronies na ons bankrekening (kliek hier vir besonderhede).
Bevestig asseblief u bankbetaling deur 'n e-pos te stuur na info@u3astilbaai.org. Dit is belangrik sodat u by ons ledelys gevoeg kan word. (Die bank se boodskap aan ons van u betaling bevat nie u e-posadres nie.) Andersinds sal u nie ons maandelikse nuusbriewe ontvang om u ingelig te hou oor U3A aktiwiteite nie. Alle e-posadresse word vertroulik hanteer.
NEW MEMBERS
U3A Stilbaai welcomes new members. Membership fees are R30 per person per year. You may join by paying in cash at a Monthly Meeting (see above), or (preferably) by electronic transfer to our account (click here for details).
Please confirm your bank payment by email to info@u3astilbaai.org. This is important to enable us to add you to our mailimg list. (The bank's message to us about your payment does not include your email address.) Otherwise you will not receive our monthly newsletters and you will not to be kept up to date on U3A activities. All email addresses are considered confidential.

VRYWARING
Neem asseblief kennis van die volgende artikels in die Grondwet van U3A Stilbaai. Die Engelse weergawe is die amptelike; die Afrikaanse weergawe word tans hesien:
10.1 Geen lid, ampsdraer of werknemer van U3A Stilbaai is aanspreeklik vir die doen of late van enige ander lid, ampsdraer of werknemer van U3A Stilbaai nie.
10.2 Geen lid, ampsdraer of werknemer van U3A Stilbaai is in sy of haar persoonlike hoedanigheid aanspreeklik vir die gevolge van doen of late hetsy van U3A Stilbaai as ‘n entiteit of van enige lid, ampsdraer of werknemer namens U3A Stilbaai nie. Opsetlike bedrog, onregmatige optrede of versuim, en growwe nalatigheid is uitgesluit van hierdie vrywaring.
LIABILITY
Please take note of the following articles from the Constitution of U3A Stilbaai:
10.1 Neither U3A Stilbaai nor the Committee nor any member of U3A Stilbaai shall incur any liability in respect of actions in good faith or in respect of liabilities incurred by or on behalf of U3A Stilbaai.
10.2 Neither U3A Stilbaai nor the Committee nor any member shall be chargeable or responsible for damage or loss caused by any thing or act done or omitted to be done by him/ her or any agent employed by him/her or by any member, provided reasonable supervision be exercised over any such agent, or by reason of any mistake or omission made in good faith by the Committee or any member or by reason of any other matter or thing other than wilful and individual fraud or wrongdoing or wrongful omission on the part of the Committee or any member who is sought to be made liable.

VOËLSKUILING OPGRADERING
Die U3A Stilbaai Voëlgroep se opgradering van die Roland Rudd-skuiling is afgehandel. Die Groep se volgende projek is die verbetering van die omgewing rondom die dam.
» Klik hier om meer te lees van die projek.
» Klik hier vir 'n lys van donateurs.
BIRD HIDE UPGRADE
The U3A Stilbaai Bird Group's upgrading of the Roland Rudd Bird Hide has been completed. The Group's next project is to improve the environment at the dam.
» Click here to read more about the project.
» Click here for list of donors.

 INTERESSANTE PUBLIKASIES 
Oor die jare is verskeie interessante artikels oor die werk van sommige van ons groepe, sowel as individuele lede, gepubliseer.
U3A Voëlgroep - SABAP2
  Drie artikels oor die Voëlgroep se Suid-Afrikaanse Voëlatlas Projek (SAPAB2) se opnames in Hessequa word gelys in die Voëlgroep seksie.
  » Klik hier om die artikels te sien.
Die Stilbaai Muggie
  Dr Deon Begemann het die Stilbaai Muggie bestudeer en 'n artikel gepubliseer oor die muggie se lewensiklus en ook die probleme wat dit vir vee veroorsaak. Die artikel stel oplossings voor vir hierdie probleme.
  » Klik hier om die artikel oop te maak.
Die Plattekloofpas
  Die Plattekloofpas oor die Langeberg noord-wes van Riversdal is as 'n handelsroete vir Europese handelaars gebruik vanaf die laat 1600s. In 1841 word die pas vervang deur die Gysmanshoekpas, en is gebruik van die pas gestaak. Die pas is tot so 'n mate vergeet dat skrywers van die 1980s aan beskryf dat die Gysmanshoekpas op die roete van die ou Plattekloofpas gebou is.
  In hierdie artikel bespreek Niel van Wyk hoekom hierdie aanname foutief is en beskryf hy die werklik roete van die vergete Plattekloofpas
  » Klik hier om die artikel oop te maak.
INTERESTING PUBLICATIONS
Over the years several interesting articles of work done by some of our groups, as well as individual members, were published.
U3A Bird Group - SABAP2
  Three articles about the Bird Group's Southern Africa Bird Atlas Project (SABAP2) surveys in Hessequa are listed in the Bird Group section.
  » Click here to view list of articles
The Stilbaai Midge
  Dr Deon Begemann studied the Stilbaai Midge and published an article about it's life cycle and also the problems it causes to livestock. The article suggests solutions to these problems.
  » Click here to open the article.
The Plattekloof Pass
  The Plattekloof Pass over the Langeberg northwest of Riversdale was established as a trading route for European traders probably in the late 1600s. In 1841 it was replaced by the Gysmanshoek Pass and was no longer in use. The pass was forgotten to such an extent that writers from the 1980s on described the Gysmanshoek Pass as being on the route of the old Plattekloof Pass.
  In this article Niel van Wyk discusses why this assumption is incorrect and describes the actual route of the forgotten Plattekloof Pass.
» Click here to open the article.

VORIGE LESINGS
Opsommings van al ons vorige praatjies word gegee op die Maandelikse Lesingblad - kliek hier.
Videos of skyfievertonings van sommige van die praatjies is ook beskikbaar. Kliek op die skakel by die praatjie om die vertoning te besigtig (meestal as ’n YouTube-video).
PREVIOUS TALKS
Short summaries of all our previous talks are given on the Monthly Talks page - click here.
Videos or slide shows of some of the talks are also available. Click on the link next to the talk to open the presentation (usually a YouTube video).

WEBINARE & ZOOMPRAATJIES
Lede van alle U3A's in Suid-Afrika kan nou aanlyn webinare en Zoompraatjies bywoon van ander U3A-takke. Kliek hier vir die U3A Suid-Afrika webinaarblad. Daar is 'n seksie vir elke U3A-tak. Julle kan dit deurgaan vir interessante onderwerpe.
WEBINARS & ZOOM TALKS
Members of all U3A's in South Africa can now attend online webinars and Zoom talks of other U3A branches. Click here to open the U3A South Africa Webinar page. There is a section for each U3A branch. You can browse these to find interesting subjects.

JAGERSBOSCHFONDS
U3A Stilbaai het 'n Jagersboschfonds geskep om die fasiliteite vir vergaderings in Die Waenhuis te verbeter.
» Kliek hier om meer te lees oor die Fonds.
JAGERSBOSCH FUND
U3A Stilbaai has established a Jagersbosch Fund to improve the facilities for meetings in Die Waenhuis.
» Click here to read more about the Fund.

U3A STILBAAI NUUSBRIEF
Vorige uitgawes van ons maandelikse nuusbrief is beskikbaar.
» Kliek hier om na die Nuusbriefblad te gaan.
U3A STILBAAI NEWSLETTER
Previous issues of our monthly newsletter are available.
» Click here to to go to the Newsletter page.

Top
©2023 U3A Stilbaai